Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se zasílatel zavazuje zajistit přepravu zásilky a příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Obchodní podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi zasílatelem a příkazcem při zajištění přepravy zásilek.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 sb. Občanský zákoník.
2. Ceník je zveřejněn na internetových stránkách společnosti.
3. Zajištěním přepravy zásilek se rozumí souhrn všech nezbytných činností a úkonů souvisejících s přemístěním zásilky od odesílatele k příjemci.

II. Specifikace zásilky
1. Zásilka :
je věc převzatá Zasílatelem k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy. Zásilku tvoří jeden nebo více kusů (obálka, box….)
2. Zásilka na dobírku :
je zásilka, kterou převzal Zasílatel k poskytnutí služby dle Zasílatelské smlouvy, oproti jejímu fyzickému vydání předem určenému Příjemci Zásilky je Zasílatel povinen na základě instrukcí Příkazce vybrat od Příjemce peněžní dobírkovou částku ve výši určené Příkazcem a následně ji poukázat na jím specifikovaný účet.
3. Zásilka ,, do vlastních rukou“ :
je zásilka, která doručuje s dokumenty do vlastních rukou příjemce po předložení platného dokladu totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas…). Při předání jsou podepsány veškeré dokumenty požadované Odesílatelem a zadaný počet správně podepsaných dokumentů je vrácen Odesílateli. V případě odmítnutí podpisu je navrácena původní Zásilka včetně krycího listu s důvodem odmítnutí. Převzetím zásilky Příjemce souhlasí s jeho ověřením totožnosti prostřednictvím výše uvedených dokladů totožnosti.
4. Zasílatelem vymíněné vlastnosti zásilek
a) délka zásilky (nejdelší strana) nesmí překročit 1,5 m,
b) součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 m,
c) hmotnost zásilky včetně obalu nesmí překročit 50 kg
d) hodnota jedné zásilky obsahující ceniny nepřesáhne hodnotu 150 000,- Kč

III. Povinnosti dopravce
1. v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání
2. po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na Místo určení
3. v případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další
postup,
4. předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení
5. zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí
6. podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Zákazník požádá; za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku Dopravce
7. neodpovídá za obsah zásilek
8. poskytnout Zákazníkovi do dvanácti měsíců ode dne doručení zásilky na jeho žádost kopii přepravního listu zásilky, z něhož lze určit, kdo a kdy zásilku převzal, kdo byl Odesílatelem zásilky a kdo byl Příjemcem zásilky, popřípadě jiné údaje o zásilce, za tuto službu je Zákazník povinen zaplatit podle platného Ceníku Dopravce.
8. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy

IV. Povinnosti zákazníka
Zákazník se zavazuje:
a) v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem, tj. telefonicky, prostřednictvím online formuláře na webu, elektronickou komunikací (e-mail)
b) opatřit zásilku celou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného (včetně přesného podlaží a čísla dveří, popřípadě jiné specifikace prostor Místa určení, jde-li o dům s více podlažími nebo s více byty nebo nebytovými prostory); pouze jedno číslo uvedené u příslušné ulice se považuje za číslo evidenční, není-li Zákazníkem písemně určeno jinak,
c) v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon; bylo-li Zákazníkovi uděleno zákaznické číslo stálého zákazníka, stačí uvést pouze toto číslo
d) zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti a Dopravce neodpovídá za škodu na zásilce způsobenou při přepravě
e) upozornit Dopravce přímo v objednávce, že objednává přepravu zásilky o hmotnosti větší než 3 kg nebo rozměrech větších 50 × 30 × 5 cm, při nakládce a vykládce rozměrnějších zásilek nad 30 kg zajistit kurýrovi přiměřenou pomoc
f) předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky
g) potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální k tomu určený přepravní list Dopravce
h) poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, zejména jedná-li se o přepravu platných českých či cizích bankovek do hodnoty 5 000 Kč; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti
i) přijmout zpět nedoručitelnou zásilku

V. Doba pro doručení zásilek
1. Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami Dopravce, které oznamuje ve své nabídce. V případě pochybností nebo rozporů platí, že závazné jsou ty lhůty, které Dopravce zveřejnil ke dni přepravy zásilky na veřejně přístupném informačním systému (Internet)
2. Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem do okamžiku předání zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání zásilky Příjemci. U zásilky objednané na přesný čas se přepravní lhůta počítá od okamžiku jejího vyzvednutí.
3. Doba pro vyzvednutí zásilky před doručováním příjemci je standartně 2 hodiny od nahlášení. V případě že doručení má být expres je nutné to nahlásit při objednávce dopravci. Toto platí po Praze, mimo Prahu dle domluvy s operátorem.

VI. Cena za přepravu zásilky
1. Platba při převzetí zásilky
2. Klienti se smlouvou platba na FA splatnost 14/30 dní (dle dohody) s 14 denní splatností
3. Veškeré ceny jsou smluvní.
4. Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním Ceníkem Dopravce, který je přístupný na veřejně přístupném informačním systému (Internet)
5. Zákazník je povinen za přepravu nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku Dopravce, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. V případě prodlení s úhradou ceny je Dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 60 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen 61 den prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 50% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, Dopravce má tedy vedle nároku na úhradu smluvní pokuty a smluvního úroku z prodlení rovněž nárok na náhradu škody v celém rozsahu.
7. V případě prodlení s uhrazením ceny není Dopravce povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi, popřípadě poskytovat další služby Zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Zákazníkovi písemnou formou nebo telefonicky.

VII. Pravidelná přeprava
1. Dohodne-li si Zákazník s Dopravcem pravidelnou přepravu zásilek, je Dopravce povinen zajistit, aby se pravidelně na místo určené Zákazníkem jako Místo odeslání v Zákazníkem požadovanou hodinu dostavovala osoba přepravující zásilky jménem Dopravce, která bude připravena převzít Zákazníkovy zásilky.
2. Je-li dohodnuta pravidelná přeprava, je Zákazník povinen zaplatit sjednanou cenu za tuto službu bez zřetele na to, zda Zákazník v dohodnutý čas v Místě odeslání předá či nepředá Dopravci zásilku k přepravě.

VIII. Odpovědnost Dopravce za škody
1.Dopravce odpovídá za škodu na zásilce, jež vznikla po jejím převzetí Dopravcem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi, až do výše 5 000,- Kč. Nad 5 000,- Kč je Zákazník povinen nahlásit dopravci pravdivou hodnotu zásilky a bude mu naúčtován poplatek za připojištění. O připojištění zásilky si rozhoduje zákazník sám dle svého uvážení a pokud dojde k poškození zásilky a zásilka nebude připojištěna, v tuto chvíli zákazník nemá nárok se domáhat vyšší škody na zásilce než je hodnota 5 000,- Kč. Připojištění zásilky nepřesáhne vyšší částky než 200,- Kč za zásilku. Maximální připojištění zásilky je do výše částky max. 150 000 ,- Kč.
2. Dopravce odpovídá kromě škod na zásilce také za škody vzniklé pozdním doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, a to tehdy, pokud nebyla dodržena přepravní lhůta dle obchodní nabídky uveřejněné na veřejně přístupném informačním systému (Internet). V takovémto případě se stanoví výše takto vzniklé škody paušálním způsobem jako částka odpovídající ceně přepravy takovéto zásilky; tato škoda bude započtena proti pohledávce Dopravce za cenu přepravy dané zásilky a Dopravce tedy nemá nárok na cenu za dopravu odpovídající zásilce, která byla doručena s takovýmto prodlením. Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje také na vadné doručení zásilky, ledaže v důsledku vadného doručení došlo ke škodě na zásilce.
3. Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena:
a) v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky,
b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku,
c) vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě; neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná,
d) mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka (vyjma stávky zaměstnanců Dopravce nebo zaměstnanců osoby, která na základě právního vztahu s Dopravcem zajišťuje přepravu zásilky), záplavy, násilné události rozsáhlého charakteru přesahující rámec obecné trestné činnosti, popřípadě jiné obdobně závažné skutečnosti.
4. Je-li hodnota zásilky větší než 5 000 Kč, je Zákazník povinen hodnotu zásilky uvést v okamžiku objednávky přepravy zásilky. Neuvede-li tuto hodnotu v okamžiku objednávky zásilky, platí, že hodnota zásilky není větší než 5 000 Kč a Zákazník proto není oprávněn se domáhat zaplacení náhrady škody na zásilce větší než 5 000 Kč.

IX. Reklamace odpovědnosti dopravce za škody
1. Reklamaci (uplatnění) odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Zákazníkovi. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do deseti dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena. Zasílatel odpovídá příkazci pouze za skutečnou škodu vzniklou na
přepravované zásilce při zajištění přepravy. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však zasílatel neodpovídá příkazci za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti se zajištěním přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.
3.Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:
a) příkazcem, odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky, případně jako důsledek jejich pokynu.
b) vadou nebo přirozenou povahou zásilky, včetně obvyklého úbytku.
c) vadným obalem, na který zasílatel upozornil příkazce (odesílatele) při převzetí zásilky k přepravě. Pokud zasílatel neupozornil na vadnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá.
d) postupem v souladu s těmito obchodními podmínkami (zejména postupem podle čl. XII. nebo XIII. těchto obchodních podmínek).
4. Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s těmito Obchodními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Zákazníkovi známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Dopravci ve lhůtě podle předchozího odstavce.
5. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

X. Odpovědnost Zákazníka za škody
1. Zákazník odpovídá Dopravci za všechny újmy, které Dopravci nebo jiné osobě vzniknou tím, že Zákazník nesplnil některou ze svých povinností včetně toho, že předal Dopravci předmět, který je podle těchto Obchodních podmínek vyloučen z přepravy.

XI. Rozhodné právo a soudní spory
1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi Dopravcem a Zákazníky se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Pro veškeré spory mezi Dopravcem a Zákazníky vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných Dopravcem je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Dopravce.

XII. Otevření zásilky
1. Zasílatel je oprávněn otevřít zásilku v případě, že:
a) ji nelze doručit ani vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,
b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být obsahem zásilky podle čl. III. odst. 2 těchto obchodních podmínek, nebo jejíž přeprava z jiného důvodu není dovolena,
c) zásilka má narušený obal nebo jeví známky poškození obsahu, např. obsah vytéká, při manipulaci je slyšet, že je obsah rozbitý apod.,
d) zasílatel má důvodné podezření, že jsou obsahem zásilky předměty a látky poškozené ještě před okamžikem předání zásilky k přepravě zasílateli,
e) je důvodná obava, že došlo, případně by mohlo před doručením dojít ke vzniku škody, nebo
f) je to nezbytné k dodržení povinností uložených zasílateli právním předpisem nebo zasílatelskou smlouvou.

XIII. Specifikace slev, stálým klientům
1. Slevy jsou účtovány při měsíční Fakturaci klientům, viz ceník.

XIV. Ujednání o smluvní pokutě
1. Pro případ, že při uplatnění nároku na náhradu škody vyjde najevo, že příkazce podal k přepravě zásilku s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH a tuto skutečnost neoznámil včas zasílateli, případně zasílateli oznámil cenu nižší, než je skutečná cena zásilky, a tím zasílateli znemožnil řádné připojištění zásilky na její skutečnou hodnotu, je příkazce povinen zaplatit zasílateli smluvní pokutu vypočtenou následujícím způsobem:
SP = SH – PH/SH x PH
SP = smluvní pokuta
SH = skutečná hodnota zásilky
PH = pojistná hodnota (hodnota, na kterou je zásilka pojištěna)
PH/SH = při řádném pojištění zásilky musí mít tento koeficient hodnotu větší než jedna nebo minimálně rovnou jedné.
Pokud je tento koeficient menší než jedna, je zásilka podpojištěna. V takovém případě je zasílatel oprávněn uplatnit vůči příkazci nárok na smluvní pokutu ve výši rozdílu skutečné hodnoty zásilky a koeficientu snížené pojistné hodnoty. Ostatní nároky zasílatele, zejména nárok na náhradu škody, tím nejsou nijak dotčeny.
2. Zasílatel je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu proti nároku příkazce na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce.

XV. Ochrana osobních údajů
1. Zasílatel informuje příkazce o tom, že ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je zasílatel oprávněn zpracovávat osobní údaje příkazce nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb, a to za účelem poskytnutí zasílatelských služeb. Jedná se především o osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
2. Osobní údaje budou zpracovávány zasílatelem, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má zasílatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v klientském registru zasílatele, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb.
3. Zasílatel bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Zasílatel bude dále uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.
4. Požádá‑li příkazce zasílatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zasílatel povinen v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů informaci bez zbytečného odkladu předat a pokud příkazce zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných zasílatelem, je oprávněn žádat, aby zasílatel provedl opravu.
5. Pokud příkazce zjistí nebo se domnívá, že zasílatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou‑li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat zasílatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby zasílatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li požadavek příkazce shledán oprávněným, zasílatel neprodleně odstraní závadný stav.
6. Zasílatel je oprávněn uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – zasílatelské smlouvy mezi příkazcem a zasílatelem a následné období dalších pěti (5) let od okamžiku ukončení (tj. Včetně splnění) veškerých práv a povinností příkazce ze zasílatelské smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky platí od 07.06.2017

Kontakt

E-mail: info@expresskuryr.cz
Phone: +420 730 133 218

Adresa

Žufanová 1094/12
Praha 17 – Řepy
Česká republika

Online objednávka

** Po odeslání objednávky Vás bude kontaktovat co nejbližší době operátor k potvrzení objednávky.